Update แผนการฉีดวัคซีน

74 Viewsศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอหัวหิน **ผู้ลงทะเบียนเข็ม 3 และเข็ม 4 ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจสอบได้ชื่อได้แล้วจากลิงค์..https://datastudio.google.com/s/jQpQDkm_yjU สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข็มที่สาม สามารถไปฉีดได้ในวันที่มีบริการฉีดวัคซีนแบบ walk in ค่ะ...