Update แผนการฉีดวัคซีน

74 Viewsศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอหัวหิน **ผู้ลงทะเบียนเข็ม 3 และเข็ม 4 ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจสอบได้ชื่อได้แล้วจากลิงค์..https://datastudio.google.com/s/jQpQDkm_yjU สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข็มที่สาม สามารถไปฉีดได้ในวันที่มีบริการฉีดวัคซีนแบบ walk in ค่ะ...
Walk-in รพ.หัวหิน มีแล้วนะ

Walk-in รพ.หัวหิน มีแล้วนะ

106 Viewsรพ.หัวหิน เปิด Walk in ฉีดวัคซีน (อัพเดต 10/8/64 14:00 น.) ในวันที่ 11 สิงหาคม2564 เวลา 13.00 น.- 15.30 น และวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 – 12.00 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด โรงพยาบาลหัวหินมีบริการ Walk in ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1...