เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอหัวหิน ในรูปแบบ Onsite

Written by admin

June 26, 2021

109 Views

นายชโนทัย เจริญเนือง ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอหัวหิน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกจดหมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ในเขตอำเภอหัวหิน ความว่า

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอหัวหินในปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความวิตกกังวลของท่านผู้ปกครองที่มีต่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านหากโรงเรียนทำการเปิดเรียนแบบ Onsite (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) จากข่าวการแพร่ระบาคที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนหลายแห่งดังที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

กลุ่มโรงเรียนเอกชนหัวหิน มีความตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในลำดับแรก กลุ่มโรงเรียนเอกชนหัวหินจึงมีมติให้ยืดระยะเวลาการเปิดเรียนแบบ Onsite ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะเปิดเรียนแบบ Onsite ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของนักเรียน ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและระหว่างการเดินทางมาโรงเรียน

ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวลดลงและไม่มีคลัสเตอร์ไหม่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัวหิน กลุ่มโรงเรียนเอกชนหัวหินอาจพิจารณาทำการเปิดเรียนแบบ Onsite เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม❗ โดยจะพิจารณาบนพื้นฐานของความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก🔸️ ในระหว่างนี้โรงเรียนเอกชนหัวหินจะดำเนินการสอนในรูปแบบเดิมตามบริบทของแต่ละโรงเรียนที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเดืนมิถุนายน เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของเราจะร่วมมือกันลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนของเรา

กลุ่มโรงเรียนเอกชนอำเภอหัวหินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ปกครองทุกท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในครั้งนี้ และร่วมมือกันผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยตึ จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อชี้แจงไปยังผู้ปกครองในกลุ่มโรงเรียนเอกชน อำเภอหัวหินไปในทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ รอประกาศอย่างเป็นทางการกับทางโรงเรียนอีกครั้งนึงนะคะ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *