ลงทะเบียนวัคซีนเทศบาลฯปากน้ำ 10-11 ส.ค.นี้
162 Views

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนวัคซีนเทศบาลฯปากน้ำ 10-11 ส.ค.นี้ ❗❗

#เทศบาลตำบลปากน้ำปราณเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนชิโนฟาร์ม

เปิดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตามความสมัครใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลปากน้ำปราณจึงเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน”ชิโนฟาร์ม” จำนวน ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค

กลุ่มที่ ๒ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ ในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ

โดยผู้ที่มายื่นลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
๒. มีสัญชาติไทย
๓.เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
๔. เป็นผู้ที่ไม่เคยรับการฉีดวัดขืนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิต-๑๙) มาก่อน
#เงื่อนไขตามประกาศ#ผู้ลงทะเบียนมีความประสงค์รับการฉีดวัดชีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม”#ห้ามปกปิดข้อมูล ห้ามเปลี่ยนสิทธิ หรือพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศจะไม่มีสิทธิได้ลงทะเบียน และหากพบภายหลังว่าท่านปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ ผู้ให้ข้อมูลต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุ่มที่ ๑ ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค จำนวน ๓๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการประเภทพ่อค้า แม่ค้าตลาดสด ร้านอาหารตามสั่ง ร้านโชว์ห่วย หาบเร่แผงลอย

กลุ่มที่ ๒ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบันทนาการ จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก-บ้านพัก ร้านขายของฝาก เรือจ้าง เรือนำเที่ยว รถโดยสารสาธารณะ

วันเวลาและสถานที่รับลงทะเบียน

วันที่ ๑๐- ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กลุ่มที่ ๑ ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค จำนวน ๓๕๐ คนช่วงเวลารับลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น สถานที่รับลงทะเบียน ณ ลาดจอดรถเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔กลุ่มที่ ๒ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันหนาการ จำนวน ๑๐๐ คนช่วงเวลารับลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น สถานที่รับลงทะเบียน ณ ลานจอดรถเทศบาลตำบลปากน้ำปราณเอกสารประกอบการลงทะเบียน

#สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาบัตร

ที่มา: เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

#หัวหินปราณบ้านเรา

—————–

ติดตามข่าวสาร สาระต่างๆ ในหัวหิน ปราณบุรี และใกล้เคียง หรือแจ้งข่าวสาร หรือ คุยกับแอดมิน

Line: https://lin.ee/GNsMwan
เว็บไซต์: https://bit.ly/ourhuahin-pran, https://ourhuahinpran.com/

#หัวหินปราณบ้านเรา

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *