ทม.จัดตั้งศูนย์ฯ เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่มที่ 2 ของกลุ่มเป้าหมายวัคซีนเทศบาลรอบ 2
94 Views

UPDATE❗ รายละเอียดการลงทะเบียนวัคซีนเทศบาลรอบ 2

วันที่ 3 ก.ค. 64 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องประชุมชมสินธุ์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
โดยที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายในการรับลงทะเบียน เป็น 2 กลุ่ม คือ


🚩กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน (ต.หัวหิน และ ต.หนองแก) และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน โดยกำหนดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนเป้าหมาย ได้ที่ลิงค์ https://registersnpvaccine-hhtm.web.app/ แนะนำไม่ต้องรีบทำ ไม่ต้องกดย้ำ กันระบบมีปัญหาและระบบบันทึกไม่ทัน


🚩กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินโดยต้องมีผู้บริหารของหน่วยงานหรือเจ้าของกิจการรับรอง หรือบุคคล/กลุ่มบุคคลพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เดินทางมาประกอบกิจการหรือทำธุรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเป็นประจำ ให้เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน/เจ้าของอาคาร ให้ทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนฯ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2564❗ ตามรูปแบบการลงทะเบียนที่เทศบาลกำหนด ดังนี้

2.1 กรณีกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ให้หน่วยงาน/สถานประกอบการ รวบรวมรายชื่อและข้อมูลประกอบการลงทะเบียน ตามแบบที่เทศบาลกำหนด เป็นไฟล์ Excel และตั้งชื่อไฟล์ “MasterVaccine ชื่อหน่วยงาน” โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน/เจ้าของกิจการลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ตามแบบตัวอย่างที่เทศบาลกำหนด 🍐ส่งผ่าน Line official เทศบาลเมืองหัวหิน : HuaHinMunicipalty @yiq7744k (QR-Codeทั้งหมดในคอมเม้น)

2.2 กรณีบุคคล/กลุ่มบุคคลพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เดินทางมาประกอบกิจการหรือทำธุรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเป็นประจำ ให้แจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลักษณะของการประกอบกิจการ พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ/ร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกิจการโดยให้เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน/เจ้าของอาคารลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนฯ ตามแบบตัวอย่างที่เทศบาลกำหนด 🍐 ส่งผ่าน Line official เทศบาลเมืองหัวหิน : HuaHinMunicipalty @yiq7744k (QR-Code ทั้งหมดในคอมเม้น)

⚠️หรือหากไม่สะดวก สามารถนำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน อาคาร 2 ชั้น 3 (ทางเข้าฝั่งลิฟท์ ชั้น 3A) ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดจำนวนผู้เข้ายื่นเอกสารตามลำดับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ขอสงวนสิทธิ์การจองวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มที่ 1 ตามลำดับก่อน กรณีวัคซีนคงเหลือเพียงพอก็จะจัดสรรให้กลับประชาชน กลุ่มที่ 2 ตามลำดับจนกว่าจะครบจำนวนเป้าหมาย❗


🚛สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 0 3251 1047 ต่อ 203 หรือ Line OpenChat “จองวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลเมืองหัวหิน” ที่ลิงค์ https://line.me/ti/g2/B8IDy-DZQ7j3ISSS4CoAYg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
#หัวหินปราณบ้านเรา


■■■■■■

ติดตามข่าวสาร สาระต่างๆ ในหัวหิน ปราณบุรี และใกล้เคียง

Line: https://lin.ee/GNsMwan

เว็บไซต์: https://bit.ly/ourhuahin-pran, https://ourhuahinpran.com/

#หัวหินปราณบ้านเรา

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *